Pagkatapos ng Period ng Babae Posible ba Silang Mabuntis?


ad

Marami ang nagtatanong kung pagkatapos ng period ng babae posible ba silang mabuntis? Ang sagot ay ‘Oo posible’, dahil ang sperm o semilya ng lalaki ay mamalagi sa reproductive tract ng babae hanggang limang araw, posible silang mabuntis kapag makipagtalik sila anumang oras sa loob ng limang araw hanggang sa pangingitlog. Inaasahan na sa dalawampu’t-walong araw na siklo, maging kasing-aga ng apat na araw mula sa araw na nagsimula ang kanilang huling dalaw. Kung ang kanilang regla ay umabot ng tatlong araw, posible silang mabuntis sa ikaapat na araw ng kanilang pagreregla.

Kapag ang kanilang buwanang dalaw ay mas maikli kaysa dalawampu’t-walong araw o kaya kung ang kanilang regla ay mas mahaba kaysa tatlong araw, maaaring may nabubuo na sa panahon ng kanilang period.

Ang proseso kung paano mabuntis

Ang bilang ng mga araw mula sa unang araw ng iyong period hanggang sa unang araw ng iyong susunod na period ay ang haba ng siklo ng iyong period o pagreregla. Ang average na haba ng siklo ng pagreregla ay dalawampu’t-walong araw. Ang pangingitlog ay mangyari palagi ng labing-apat na araw bago ang unang araw ng iyong period. Nangangahulogan ito na kung ang haba iyong siklo sa pagreregla ay tatlompung araw, ang pangingitlog ay mangyayari sa ikalabing-pitong araw pagkatapos ng unang araw ng iyong period. Kung ang haba ng iyong siklo ay dalawampu’t-apat na araw, ang pangingitlog ay mangyayari labing-isang araw pagkatapos ng unang araw ng iyong period.

Ang sperm ng lalaki ay mananatili sa matris ng mga limang araw, ibig sabihin na pagkatapos ng period ng babae posible silang mabuntis mga limang araw bago at hanggang sa araw ng pangingitlog. Kaya, kung ang haba ng iyong siklo ay dalawampu’t-apat na araw at ang iyong regla ay aabot ng sampung araw, maaari kang mabuntis kung makipagtalik ka sa panahon o pagkatapos ng ikaanim na araw hanggang ikapitong araw ng iyong period.

Hindi regular na siklo ng pagreregla

Ang haba ng iyong siklo ng pagreregla ng isang babae ay maaaring magbago dahil sa stress, pagbawas ng timbang, diyeta, at ehersisyo. Sa totoo lang, maraming babae ay mayroong hindi regular na siklo ng pagreregla, kaya mahirap alamin kung kailan sila mangingitlog, dahil ang tiyempo ng pangingitlog ay masusukat mula sa unang araw ng pagreregla. Dahil sa hindi malaman kung ang susunod mong siklo ng pagreregla ay mangyayari na mas maaga o mas huli kaysa karaniwan, kaya hindi rin mahuhulaan kung kailan sila mangingitlog. Halimbawa, kung ang iyong siklo kadalasan ay dalawampu’t-walong araw ang haba at sa isang buwan mangyayari ito ng dalawampu’t-apat na araw, kaya pagkatapos ng period ng babae posible silang mabuntis.

Mga gustong mabuntis

Dapat mo rin na malaman na ang tsansa mo na mabuntis pagkatapos ng period ay mas tataas araw-araw pagkatapos huminto ng pagdurugo. Kung gusto mong mabuntis, ito ang tamang panahon ng pakikipagtalik dahil mas mataas ang tsansa na mabuntis ka.

Ang malaking posibilidad na mabuntis ka ay sa panahon ng ovulation, mangyayari ito kapag ang iyong obaryo ay maglalabas ng itlog, na karaniwang mangyayari labing-dalawa hanggang labing-apat na araw bago magsimula ang susunod na regla. Tinatawag ito na ‘fertile window’, at ito ang panahon na maaari kang mabuntis.

Sa pangkaraniwang siklo ng pagreregla, na mangyayari bawat ikadalawampu’t walong araw hanggang ikatatlompung araw, ang fertility window na ito ay kadalasang mangyari sa pagitan ng ikalabing-isang araw hanggang sa ikadalawampu’t isang araw.

Mahalaga na malalaman na ang sperm ng lalaki ay mananatili sa loob ng katawan na aabot ng pitong araw matapos makipagtalik ang babae. Maaabotan mo ang iyong fertile window kung ang iyong regla ay aabot ng lima hanggang pitong araw at ikaw ay makikipagtalik kaagad pagkatapos ng iyong regla. Kaya tungkol sa katanongan ng marami na pagkatapos ng period ng babae posible ba silang mabuntis? Oo maaari silang mabuntis kaagad pagkatapos ng kanilang regla kung maaga ang kanilang pangingitlog, lalo na kung ang siklo ng pagreregla nila ay likas na maikli lang. Kung maikli lang ang kanilang siklo ng pagreregla at mahaba ang kanilang period, posible parin na ang kanilang obaryo ay maglalabas kaagad ng itlog kahit tapos na ng kanilang period. Ang itlog na ito ay maaaring mabuo bilang normal, at kapag mangyayari iyan ibig sabihin ay buntis na sila.

Sa mga ayaw mabuntis

Maraming mga nagtatanong kung pagkatapos ng period ng babae posible ba silang mabuntis at gusto nila itong malaman dahil ayaw nilang mabuntis. Marahil umaasa sila sa sinasabi ng iba na sa loob ng isang buwan ay mayroong panahon na ligtas ang pakikipagtalik at hindi na kailangang gumamit ng anumang pag-iingat para hindi mabuntis. Ang tsansa ng isang babae na mabuntis dahil sa pagtatalik pagkatapos ng regla ay mababa, ngunit nangyayari ito sa ibang babae na pagkatapos ng period nila ay nabuntis sila.

Kung hindi nila gustong mabuntis, dapat na gumamit sila ng isang mapagkakatiwalaang kontrasepsiyon anumang araw na magkakaroon sila ng buwanang dalaw.

Ang ovulation o pangingitlog ay mangyayari sa panahon ng kalagitnaan ng kanilang buwanang dalaw, kung mayroon silang dalawampu’t-walong araw na siklo, karaniwan ay sa panahon ng ikaanim at ikadalawampu’t-isang araw pagkatapos na magsimula ang kanilang huling period. Mangyayari ang pagkabuntis kapag ang itlog at ang semilya ng lalaki ay magkatagpo, kaya mayroong sperm sa kanilang fallopian tubes sa araw na naglabas ng itlog ang kanilang obaryo.

Kahit na mas mababa para sa iilang babae ang posibilidad na pagkatapos ng period ay mabuntis kaysa ibang mga babae, ang katotohanan nito ay pagkatapos ng period ng babae ay posible silang mabuntis anumang oras. Kung hindi sila gumamit ng kontrasepsiyon, maari silang mabuntis sa panahon mismo o pagkatapos ng kanilang period.

Posible parin na mabuntis ka kahit sa pinaniniwalaang ligtas na yugto ng panahon ng buwan kahit pa na alisin ng iyong partner ang kanyang ari bago lalabas ang kanyang semilya. Ang semilya ng lalaki ay karaniwang lalabas sa panahon ng pakikipagtalik, kaya anumang pakikipagtalik na walang kontrasepsiyon ay maaaring magbunga ng pagkabuntis.

May mga pagkakataon din na mabuntis ang babae kahit hindi gaanong ipinasok ng lalaki ang kanyang ari. Ang semilya ay masyadong matatag, magtagal ito ng ilang araw matapos ito ilabas. Nangangahulogan ito na posible talagang mabuntis, halimbawa, isa sa inyo ng iyong partner ay mayroong semilya na dumikit sa inyong kamay at ang kamay na may semilya ay naihawak sa iyong ari o vagina posible itong dahilan ng pagkabuntis.