Anu-Ano ang Mga Sintomas ng Mababang Matris


ad

Ang babae ay nilalang upang maging kapunuan ng isang lalake. Sa maraming kultura ang babae ay gumagawa din ng mga gawain ng isang lalake. Mayroon ding mga katangian ang isang babae na kahanga-hanga tulad ng isang lalake, anupa’t kaya niyang maging malakas ang loob,sa kabila ng kanyang mahinang katawan kung ihahambibg sa isang lalake. Ang maituturing na bigay-Diyos na biyaya ay ang kanyang kakayahang manganak. Mapagmahal na alagaan ang kanyang supling, mula sa kanyang sinapupunan, hanggang ito ay maging isang adulto. Sa paggawa ng kanyang mga tungkulin o obligasyon, ang isang babae kadalasan ay humihina ang katawan, at nagkakaroon ng mga karamdaman. Nang dahil na rin sa panganganak, at pagtatrabaho ng mabigat ay bumababa ang kanyang matris. Ang mga sintomas ng mababang matris ay kadalasang nakikita sa mga babae na nasa ganitong kalagayan. Ano ang sintomas ng mababang matris? Paano ito matutukoy, at maiiwasan? Paano ito mabibigyang lunas?

Ano ang Matris?

Matris o sinapupunan ng isang babae, ito ay isang mascular structure na nag-uugnay sa pelvic at ligaments. Kapag ang muscle ng ligament ay mabanat, ito ay magiging mahina, anupa’t hindi na nito masusuportahan ang matris na mauuwi ito sa pagiging mababang matris. Mabibigyang lunas ang mababang matris kung maalis ang sagabal at maibabalik ito sa tamang ayos, sa normal na posisyon ng vagina,o birth canal.

May mababang matris na hindi masyadong malala, madali itong maibalik sa ayos kong mawawala ang sagabal sa vagina. Ang sobrang mababang matris ay may mga nalalabing tissue na umaabot na sa vagina.

Ano ang Sintomas ng mababang Matris?

Ang mga babae na may hindi malalang kondisyon, ay hindi gaanong napapansin ang sintomas ng mababang matris. Ang mayroong malalang kondisyon ay maaring makitaan ng mga sintomas ng mababang matris, katulad ng:

 • Pakiramdam na parang nakaupo sa bola
 • Vaginal Bleeding
 • Dumaraming discharge
 • Mga problema sa pakikipagtalik
 • Paglabas ng cervix sa vagina
 • Pakiramdam na may mabigat sa pelvic
 • Constipation o hindi normal na pagdumi
 • Recurent bladder infections o impeksyon sa pantog

Kapag nakaranas ng mga sintomas ng mababang matris, ay huwag ipagwalang bahala. Kumonsulta kaagaad sa doktor, dahil maaring pahinain nito ang bowel, bladder, at sexual function.

Mga Panganib na dulot ng mababang Matris

Habang nagkaka-edad ang mga babae, ay mas lalong nagiging mapanganib dahil ang kanilang estrogen levels ay bumababa. Ang estrogen ay isang hormone na nagpapatibay ng pelvic muscle. Mas mapanganib din para sa mga babae na nanganak ng maraming beses, at mga nasa postmenoposal na, at kadalasan ay nakikitaan na ito ng mga sintomas ng mababang matris. Ang mga gawain na nagbibiyay ng presyon sa pelvic muscle ay mapanganib din.

Mga dahilan na nagdudulot ng panganib

 • Obesity o sobrang timbang
 • Chonic Coughing o malalang pag-ubo
 • Chonic Contipation

Paano mada-diagnose kung ang isa ay mayroon mababang Matris?

Maaaring ma-diagnose ang isang babae kung nakikitaan siya ng mga sintomas ng mababang matris, at sa pag-gawa ng pelvic exam. Sa pag-gawa ng doktor ng eksamenasyon, mag lalagay ito ng device na tinatawag na speculum. Ilalagay ito sa loob ng vagina, upang makita ang vaginal canal at ang matris mismo. Ang doktor ang magsasabi kung maaring nakahiga o nakatayo ang pasyente habang ginagawa ang eksamenasyon.

Paano mabibigyang lunas ang isang babae na may mababang Matris?

Kailangang bigyang lunas ang mga babae na nakitaan ng sintomas ng mababang Matris. Kung nakitaan ng malalang kondisyon, maaring bigyan ito ng payo ng doctor at bigyan ng nararapat na lunas.

Mga lunas na hindi nangangailangan ng surgical treatment

Pagpababa ng timbang at hindi kailangan na mastress ang pelvic structure. Iwasan ang heavy lifting o pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay. Gumawa ng kegel excercuse o kaya pag ehersesyo sa sahig, kung saan nababanat ang vaginal muscle. Estrogen replacement therapy Pagsuot ng pessary upang ang inilagay na device ay nasa tamang posisyon ng cervic, at makatulong na nasa ayos ang matris. Mayroong mga pagkakataon na baka kailanganin ang surgical treatment, katulad ng uterine suspention,at hysterectomy. Sa pagawa ng uterine suspention, maaring ibalik ng surgeon ang matris sa dating kinalalagyan nito, gamit ang pelvic ligaments o kaya surgical materials. Sa pag-gawa naman ng hysterectomy, maaring alisin ng surgeon ang matris mula sa tiyan ng isang babae o sa vagina nito.
Ang surgery ay isang mabisang paraan, ngunit hindi ito ipinapayo sa mga babae na nagpa-plano pa na magkaroon ng anak. Ang pagdadalantao at panganganak ng isang babae ay maaring magpalawak ng pilay ng pelvic muscle, na maisasaayos ng surgical repairs.

Paano maiiwasan ang pagbaba ng matris?

Ang pagbaba ng matris minsan ay hindi maiiwasan, ngunit mayroong mga paraan para maiwasan ang mga panganib na dulot nito. Katulad ng mga sumusunod.

 • Regular Exercuse
 • Panatilihing tama ang timbang
 • Kegel Exercise
 • Gumamit ng estrogen replacement therapy sa panahon ng pag-memenopause.

Mga Dapat Tandaan:

 • Ang sintomas ng mababang matris ay huwag isawalang bahala.
 • Makatutulog ang pagkuha ng mga tamang impormasyon, at kaalaman tungkol sa karamdamang ito.
 • Kumunsulta sa doctor o isang ispesyalista kong mayroong mga sintomas ng mababang matris na dararamdaman.
 • Makinig at sundin ang mga payo ng doctor.
 • Maahalaga ang, tamang ehersisyo at tamang pangangalaga ng katawan.
 • Iwasan ang gawain na nag papababa ng matris,katulad ng pagbubuhat ng mabibigat na bagay.
 • Iwasan din ang Obesity o sobra sa timbang.
 • Unimom ng maraming tubig, upang maiwasan ang constipation,mga hanggang walong baso ng malinis na inuming tubig ang madalas na ipinapayo.
 • Iwasan din ang sobrang pag ubo,dahil maaring magdulot ito ng panganib sa matris at bumaba itong husto.
 • Makatutulong ang healthy lifestyle.

Ang buhay ay lubos na mahalaga, ito ay regalong bigay sa ating ng ating Dakilang Maylikha. Nararapat lamang na mahalin natin ito at pahalagahan. Bilang babae ay marami tayong dapat ipagpasalamat, dahil ipinagkaloob sa atin ang biyaya na makaroon ng kakayahang mag dalantao at mgkaanak. Sa kabila ng ating mga tungkulin at mga obligasyon ay nararapat lamang na pangalagan natin ang ating katawan. Bigyang pansin ang ating kalusogan kahit na marami tayong ginagawa sa buhay. Huwag isawalang bahala ang ating mga nararamdaman. Ang sintomas ng mababang matris ay maaring maging malala at maging mapanganib sa ating kalusogan. Kung may mga sintomas ng mababang matris ay lumapit agad at humingi ng payo sa doctor o isang espisyslista, upang matukoy kong ito ay malala o hindi.