Ang Tatlong Yugto ng Pagbubuntis

Ang pagbubuntis ang may tatlong bahagi ang implantasyon, organogenesis at paglaki. Ating alamin ang mga importating paalaala sa bawat yugto nito.

Implantasyon

Ang implantasyon, ang unang bahagi ng pagbubuntis, ay ang pagkapit ng nabuong bata. Ito ay nangyayari sa loob ng dalawang linggo. Upang mapagtibay ang pagkapit ng bata sa bahay bata ng ina kinakailangan maging malusog ang ina ilang buwan bago ang pagbubuntis. Ang kakulangan sa nutrisyon bago ang pagbubuntis ay siyang kadalasang dahilan ng mahinang pagkapit ng bata na siyang nagiging sanhi ng pagkalaglag o hindi pagkatuloy ng pagbubuntis. Iwasan ang pagbubuntis sa hindi inaasahang panahon upang maiwasan ang pag-inum ng gamot na maaring makasira o makapatay sa bata. Kinakailangan rin na umiwas sa bisyo o kahit anong maaring makasama sa katawan ang ama bago ang pagbubuntis. Itigil ang paginum ng beer at kape at ang pag-yoyosi ng mapanatiling malusog ang punla. Kung maari, planuhin ang pagbubuntis bago paman mabuo ang bata, lumapit sa mga espesyalista at alamin kung handa na ba ang katawan ng ina at kung malusog ba ang punla ng ama upang maiwasan ang mga komplekasyon ng pagbubuntis.

Organogenesis

Ang organogenesis, Organo – mga laman-loob at Genesis – panimula, ay ang panahon kung kailan nagsisimulang mabuo ang mga laman-loob ng bata. Ito ay nangyayari sa loob ng pangalawa hanggang pang-walong linggo ng pagbubuntis. Upang mabuo ng maayos ang mga laman-loob ng bata kinakailangang maibigay lahat ng nutrisyon na kinakailangan nito.  Ang bahaging ito ang pinaka sensitibong bahagi ng pagbubuntis, ang kakulangan sa nutrisyon, pagkahulog o kahit anong uri ng traumang dadanasin ng ina ay maaring makakaapekto sa batang dinadala. Kung titingnan sa chart, makikitang ang central nervous system- ang bahagi ng katawan na binubuo ng utak at mga ugat ay nagsisimulang mabuo sa pangatlong linggo ng pagbubuntis. Ibig sabihin ang kakulangan sa nutrisyon sa panahong ito ay maaring makaapekto sa utak o pag-iisip ng batang dinadala. Ang iron at folate ang mga pinakamahalagang nutrisyon na kinakailangan sa buong yugto ng pagbubuntis.

Growth 

Ang growth o paglaki ay ang anim na naiwang buwan ng pagbubuntis. Sa panahong ito ay unti-unti ng natatapos ang pagbuo ng mga laman-loob ng batang dinadala. Kahit hindi kasing delikado ng organogenesis, ang bahaging ito ay nangangailangan parin ng pag-iingat dahil ang mga traumang mararanasan sa panahong ito ay maaaring magdulot ng problema lalong-lalo na sa panlabas na anyo ng batang dinadala.

Konklusyon

Ang pagbubuntis ay hindi isang simpleng bagay na pwedeng pabayaan. Kung maari, ito ay pag-handaan mga ilang buwan bago ang pagbubuntis. Ang ina at at ama ay dapat malusog bago buo-in ang bata. Ang wastong nutrisyon bago ang pagbubuntis at sa panahon ng pagbubuntis ay importante,  ang kaunting kakulangan ay maaring makaapekto sa batang dinadala na maaaring makasira sa kinabukasan nila. Pangalagaan ang katawan ng makasigurong malusog ang mga batang kinabukasan ng bayan.